با استفاده از ابزار زیر می توانید از روی شماره تار فیبر نوری رنگ لوزتیوب و رنگ کر فیبرنوری را پیدا کنید. رنگ بندی استاندارد ایران فرض گرفته شده است.

Snippet saved –

عدد تار فیبر را وارد نمایید:

کابل 144 کر (12 تار در هر لوز)

لوزتیوب: سفید
تار فیبر: سفید

نوامبر 18, 2017

محاسبه گر تعیین رنگ فیبر نوری

با استفاده از ابزار زیر می توانید از روی شماره تار فیبر نوری رنگ لوزتیوب و رنگ کر فیبرنوری را پیدا کنید. رنگ بندی استاندارد ایران […]