لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ One More Cup of Coffee

اثر Bob Dylan

English فارسی
Your breath is sweetنفست شیرین است
Your eyes are like two jewels in the skyچشمانت همچون دو جواهر در آسمانند
Your back is straight, your hair is smoothکمرت صاف و موهایت نرمند
On the pillow where you lieبر روی بالشی که لم داده ای
But I don't sense affectionولی هیچ حس مهربانی
No gratitude or loveقدردانی یا عشقی درت نمی بینم
Your loyalty is not to meوفاداری ات به من نیست
But to the stars aboveبلکه به ستاره های آسمان است
One more cup of coffee for the roadیک فنجان قهوۀ دیگر برای راه بخورم
One more cup of coffee 'fore I goیک فنجان قهوۀ دیگر بخورم و بروم
To the valley belowبه آن درۀ پایین دست (مرگ)
Your daddy, he's an outlawپدرت یک قانون شکن است
And a wanderer by tradeو بخاطر شغلش جابجا می شود
He'll teach you how to pick and chooseاو یادت می دهد چگونه انتخاب کنی
And how to throw the bladeو چگونه خنجر بزنی
He oversees his kingdomاو قلمرو اش را سرپرستی می کند
So no stranger does intrudeکه نگذارد غریبه ای واردش شود
His voice, it trembles as he calls outصدایش می لرزد وقتی که فرا می خواند
For another plate of foodبرای یک بشقاب غذای دیگر
One more cup of coffee for the roadیک فنجان قهوۀ دیگر برای راه بخورم
One more cup of coffee 'fore I goیک فنجان قهوۀ دیگر بخورم و بروم
To the valley belowبه آن درۀ پایین دست (مرگ)
Your sister sees the futureخواهرت آینده را می بیند
Like your mama and yourselfمانند مادرت و خودت
You've never learned to read or writeتو هرگز سواد یاد نگرفتی
There's no books upon your shelfکتابی در قفسه ات نیست
And your pleasure knows no limitsو لذت جویی ات حد و حدود ندارد
Your voice is like a meadowlarkصدایت همچون قناری است
But your heart is like an oceanولی قلبت همچون دریایی است
Mysterious and darkمرموز و تاریک
One more cup of coffee for the roadیک فنجان قهوۀ دیگر برای راه بخورم
One more cup of coffee 'fore I goیک فنجان قهوۀ دیگر بخورم و بروم
To the valley belowبه آن درۀ پایین دست (مرگ)
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «One More Cup of Coffee» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: Bob Dylan، Lyrics، باب دیلان، ترجمه ترانه، لیریک، متن ترانه، موسیقی فولک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.