لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Straight to My Heart

اثر Camel

English فارسی
I was born in '49سال 49 بدنیا اومدم
Family of fourدر خانواده ای چهار نفره
Father had his own bandپدرم گروه موسیقی خودش را داشت
It was just after the warدقیقاً بعد از جنگ بود
My brother and I had a radioمن و برادرم یک رادیو داشتیم
And every night we'd shareو هر شب با هم گوش می کردیم
Waves from Luxembourgامواجی از لوگزامبورگ
Came though the airکه از آسمان می رسیدند
Days were full of musicروز ها پر از موسیقی بود
And nights were just the sameو شب ها مثل همیشه
And though the songs are different nowبا اینکه آهنگ ها امروزه عوض شده اند
Some things never changeبعضی چیز ها هرگز عوض نمی شوند
Can't explain the way I feelنمی توانم احساسم را توصیف کنم
Why even to this dayکه چرا تا به امروز
I still love the sound of that red guitarهنوز صدای آن گیتار قرمز رنگ را دوست دارم
It takes my breath awayنفسم را بند می آورد
And goes straight to my heartو صاف می رود به قلبم
Straight to my heartصاف به قلبم
Straight to my heartصاف به قلبم
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Straight to My Heart» اضافه خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.