لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ By the River's Dark

اثر Leonard Cohen

English فارسی
By the rivers darkلب تاریک رودخانه
I wandered on.پرسه می زدم
I lived my life in Babylon.زندگی ام را در بابل زیسته ام
And I did forgetو فراموش کردم
My holy song:آهنگ مقدس خودم را
And I had no strength in Babylon.و رمقی در بابل نداشتم
By the rivers darkلب تاریک رودخانه
Where I could not seeجاییکه نمی دیدم
Who was waiting thereچه کسی انتظار مرا می کشید
Who was hunting me.چه کسی در کمین من بود
And he cut my lipو او لب مرا برید
And he cut my heart.و او قلب مرا برید
So I could not drinkکه نتوانم بنوشم
From the river's dark.از لب تاریک رودخانه
مشاوره اخذ اقامت آلمان از طریق کسب و کار
And he covered me,و او مرا پوشاند
And I saw within,و من درون خود را دیدم
My lawless heartقلب بی قانون خود
And my wedding ring,و حلقه ی ازدواج خودم را
I did not know,من خبر نداشتم
And I could not seeو نمی توانستم ببینم
Who was waiting thereچه کسی انتظار مرا می کشید
Who was hunting me.چه کسی در کمین من بود
By the rivers darkلب تاریک رودخانه
I panicked on.ترس برم داشته بود
I belonged at lastبالاخره پذیرفته شده بودم
to Babylon.به بابل
Then he struck my heartسپس او قلب مرا نشانه گرفت
With a deadly force,با نیرویی کشنده
And he said, This heart:و او گفت این قلب
It is not yours.متعلق به تو نیست
And he gave the windو او به باد بخشید
My wedding ring;حلقه ی ازدواج مرا
And he circled usو او به دور ما حلقه کرد
With everything.همه چیز را
By the rivers dark,در لب تاریک رودخانه
In a wounded dawn,در سپیده دمی زخمی
I live my lifeزندگی می کنم من
In Babylon.در بابل
Though I take my songهرچند که من ترانه ام را می گیرم
From a withered limb,از عضوی خشکیده
Both song and tree,هم ترانه و هم درخت
They sing for him.هر دو برای او می خوانند
Be the truth unsaidحقیقت ناگفته باد
And the blessing gone,و برکت رفته باد
If I forgetاگر من فراموش کنم
My Babylon.بابل خودم را
I did not know,من خبر نداشتم
And I could not seeو نمی توانستم ببینم
Who was waiting thereچه کسی انتظار مرا می کشید
Who was hunting me.چه کسی در کمین من بود
By the rivers dark, لب تاریک رودخانه
Where it all goes on;جاییکه ماجرا اتفاق می افتد
By the rivers darkلب تاریک رودخانه
In Babylon.در بابل
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «By the River's Dark» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: ترانه، ترجمه آهنگ، لئونارد کوهن، موسیقی پاپ، موسیقی فولک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.