لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ I'm your Man

اثر Leonard Cohen

English فارسی
If you want a loverاگه عاشق میخوای
I’ll do anything you ask me toهر کاری رو که بگی، انجام میدم
And if you want another kind of loveو اگه از اون عشقای عجیب و غریب بخوای
I’ll wear a mask for youبرات روی صورتم ماسک می زنم
If you want a partnerاگه شریک زندگی بخوای
Take my handدست منو بگیر
Or if you want to strike me down in angerیا اگه عصبانی باشی و بخوای سر من خالیش کنی
Here I standمن اینجام
I'm your manروی من حساب کن
If you want a boxerاگه یه مشت زن بخوای
I will step into the ring for youمی رم توی رینگ بوکس برای تو
And if you want a doctorو اگه یه دکتر بخوای
I’ll examine every inch of youخودم وجب به وجبت رو معاینه می کنم
If you want a driverاگه یه راننده می خوای
کسب و کار در آلمان
Climb insideبپر بالا
Or if you want to take me for a rideیا اگه می خوای خودت منو سوار کنی
You know you canاجازه ش رو داری
I'm your manروی من حساب کن
Ah, the moon’s too brightآه، چرا ماه نورش اینقد زیاده
The chain’s too tightچرا زنجیره اینقده سفته
The beast won't go to sleepچرا آقا غوله نمی ره بخوابه
I’ve been running through these promises to youصد تا قول تا حالا بهت دادم
That I made and I could not keepکه نمی تونستم برآورده شون کنم
Ah but a man never got a woman backآه، ولی تا حالا هیچ مردی دل زنی رو بدست نیآورده
Not by begging on his kneesنه با به زانو در آوردن زن
Or I’d crawl to you babyدر عوض من می خزم به سمتت، عزیز
And I’d fall at your feetو به پای تو می افتم
And I’d howl at your beautyو جلوی زیبایی تو گریه و زاری می کنم
Like a dog in heatمثل زوزه کشیدن یه سگ که دنبال جفتشه
And I’d claw at your heartو پنجه هامو روی سینه ات می کشم
And I’d tear at your sheetو روی لباست اشک می ریزم
I’d say please, pleaseو می گم: خواهش می کنم
I’m your manمن مرد توئـم
And if you’ve got to sleepو اگه خوابت گرفت
A moment on the roadیه لحظه توی جاده
I will steer for youفرمون رو من بدست می گیرم برات
And if you want to work the street aloneو اگه خواستی تنهایی از خیابون رد بشی
I’ll disappear for youبرات ناپدید می شم
If you want a father for your childاگه یه پدر بخوای برای فرزندت
Or only want to walk with me a whileیا اگه فقط بخوای یه مدت باهام قدم بزنی
Across the sandروی ماسه ها
I’m your manروی من حساب کن
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «I'm your Man» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: Leonard Cohen، ترجمه آهنگ، لئونارد کوهن، متن ترانه، موسیقی فولک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.