گابریله سوزانه کِرنر، معروف به ننا Nena خواننده آلمانی است.

ننا Nena

لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ های ننا Nena

یکجوری، یکجایی، یکموقعی Irgendwie Irgendwo Irgendwann
برچسب ها: Nena