لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Irgendwie Irgendwo Irgendwann

اثر Nena

Deutsch فارسی
Im Sturz durch Raum und Zeitبا سقوط در فضا و زمان
Richtung Unendlichkeitبه سوی بی پایانی
Fliegen Motten in das Lichtشاپرک ها در نور پرواز می کنند
Genau wie du und ich.همانند من و تو
Irgendwie fängt irgendwannیکجوری شروع میشه یک زمانی
Irgendwo die Zukunft anیک جایی آیندۀ ما
Ich warte nicht mehr lang.من بیشتر انتظار نمی کشم
Liebe wird aus Mut gemachtعشق از جسارت به وجود میاد
Denk nicht lange nachزیاد روش فکر نکن
Wir fahr'n auf Feuerrädernما سوار چرخهای آتشین می‌شویم
آموزش اخذ اقامت آلمان
Richtung Zukunft durch die Nacht.به سوی آینده از دل شب
Gib mir die Handدستت را بده به من
Ich bau' dir ein Schloss aus Sandبرایت قلعه ای از ماسه میسازم
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.یک جوری، یکجایی، یک زمانی
Die Zeit ist reifزمانش فرا رسیده
Für ein bisschen Zärtlichkeitبرای کمی لطافت
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.یک جوری، یکجایی، یک زمانی
Im Sturz durch Zeit und Raumبا سقوط در فضا و زمان
Erwacht aus einem Traumاز خوابی پریده ام
Nur ein kurzer Augenblickیک چشم بهم زدنی
Dann kehrt die Nacht zurück.و شب تاریک دوباره باز می گردد
Irgendwie fängt irgendwannیکجوری شروع میشه یک زمانی
Irgendwo die Zukunft anیک جایی آیندۀ ما
Ich warte nicht mehr lang.من بیشتر انتظار نمی کشم
Liebe wird aus Mut gemachtعشق از جسارت به وجود میاد
Denk nicht lange nachزیاد روش فکر نکن
Wir fahr'n auf Feuerrädernما سوار چرخهای آتشین می‌شویم
Richtung Zukunft durch die Nacht.به سوی آینده از دل شب
Gib mir die Handدستت را بده به من
Ich bau dir ein Schloss aus Sandبرایت قلعه ای از ماسه میسازم
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.یک جوری، یکجایی، یک زمانی
Die Zeit ist reifزمانش فرا رسیده
Für ein bisschen Zärtlichkeitبرای کمی لطافت
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.یک جوری، یکجایی، یک زمانی
Gib mir die Handدستت را بده به من
Ich bau dir ein Schloss aus Sandبرایت قلعه ای از ماسه میسازم
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.یک جوری، یکجایی، یک زمانی
Die Zeit ist reifزمانش فرا رسیده
Für ein bisschen Zärtlichkeitبرای کمی لطافت
Irgendwie, irgendwo, irgendwannیک جوری، یکجایی، یک زمانی
Gib mir die Handدستت را بده به من
Ich bau dir ein Schloss aus Sandبرایت قلعه ای از ماسه میسازم
Irgendwie, irgendwo, irgendwann.یک جوری، یکجایی، یک زمانی
Die Zeit ist reifزمانش فرا رسیده
Für ein bisschen Zärtlichkeitبرای کمی لطافت
Irgendwie, irgendwo, irgendwannیک جوری، یکجایی، یک زمانی
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Irgendwie Irgendwo Irgendwann» اضافه خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.