لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Zeig Dich

اثر Rammstein

Deutsch فارسی
Exmustamus, cruchifixusExmustamus, cruchifixus
Murisuri, extraspectionMurisuri, extraspection
Exmustamus, cruchifixusExmustamus, cruchifixus
Lumine, extraspectionLumine, extraspection
Exmustamus, cruchifixusExmustamus, cruchifixus
Murisuri, extraspection, extraspectionMurisuri, extraspection, extraspection
Verlangen verfluchenخواسته های نفرین شده
Verdammen, Versuchungوسوسه های لعنت شده
Verdammnis versprechenپیمان نفرین بده
Verüben sie Verbrechenخطا کن
Verheißung verkündenپیمان را اعلام کن
Vergebung aller Sündenخطاهایت بخشوده می شوند
Verbreiten und vermehrenتکثیر و تضریب شو
اخذ اقامت دائم آلمان از طریق سرمایه گذاری
Im Namen des Herrenبنام آنکه هست
Zeig dich!خودت را نشان بده!
Zeig dich!خودت را نشان بده!
Verstecken verzichtenپنهان شو
Verbrennen und vernichtenبسوز و نابود شو
Verhütung verbotenکنترل زایش ممنوع
Verstreuen sie Geboteقرار را تکثیر کن
Verfolgung verkündenشکنجه را اعلام کن
Vergebung der Sündenخطاهایت بخشوده می شوند
Verbreiten, sich vermehrenتکثیر و تضریب شو
Im Namen des Herrenبنام آنکه هست
Zeig dich!خودت را نشان بده!
Zeig dich!خودت را نشان بده!
Zeig dich! Versteck dich nichtخودت را نشان بده! پنهان نشو
Zeig dich! Wir verlieren das Lichtخودت را نشان بده! روشنایی را از دست می دهیم
Zeig dich! Kein Engel in der Notخودت را نشان بده! فرشته ای نیاز نیست
Kein Gott zeigt sich, der Himmel färbt sich rotهیچ الهی ظاهر نمی شود، آسمان سرخ رنگ می شود
Verfehlung verfolgenناهدایتی را دنبال کن
Verführung vergeltenعشوه گری را تلافی کن
Vergnügen verpöntخوشی ها مطرودند
Verlogen und verwöhntدروغ گفته شده و تخریب شده اند
Aus Versehen sichبا یک خطا
An Kindern vergehenکودکان می میرند
Verbreiten und vermehrenتکثیر و تضریب شو
Im Namen des Herrenبنام آنکه هست
Zeig dich!خودت را نشان بده!
Zeig dich! Versteck dich nichtخودت را نشان بده! پنهان نشو
Zeig dich! Wir verlieren das Lichtخودت را نشان بده! روشنایی را از دست می دهیم
Zeig dich! Kein Engel in der Notخودت را نشان بده! فرشته ای نیاز نیست
Und kein Gott zeigt sich, der Himmel färbt sich rotو هیچ الهی ظاهر نمی شود، آسمان سرخ رنگ می شود
Exmustamus, cruchifixusExmustamus, cruchifixus
Murisuri, extraspectionMurisuri, extraspection
Exmustamus, murisuriExmustamus, murisuri
Extraspection, extraspectionExtraspection, extraspection
Zeig dich!خودت را نشان بده!
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Zeig Dich» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: Rammstein، رامشتاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.