گابریله سوزانه کِرنر، معروف به ننا Nena خواننده آلمانی است.

ننا Nena

لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ های ننا Nena

یکجوری، یکجایی، یکموقعی Irgendwie Irgendwo Irgendwann
ژانویه 10, 2021

ننا Nena

گابریله سوزانه کِرنر، معروف به ننا Nena خواننده آلمانی است.