لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Midnight Blues

اثر Gary Moore

English فارسی
It's the darkest hourتاریک ترین ساعت است
Of the darkest nightاز تاریک ترین شب
It's a million milesهزار فرسنگ راه است
From the morning lightتا روشنایی روز
Can't get no sleepخواب به چشمانم نمی آید
Don't know what to doنمی دانم چکار باید کنم
I've got those midnight bluesاز آن دلتنگی های نیمه شبانه گرفته ام
When the shadows fallوقتی سایه ها دراز می شوند روی زمین
I feel the night closing inشب را می بینم که نزدیک می شود
There must be some reasonحتما باید دلیلی وجود داشته باشد
ویزای کاری آلمان
For this mood I'm getting inبرای این حسی که پیدا می کنم
Can't get no sleepخواب به چشمانم نمی آید
Don't know what to doنمی دانم چکار باید بکنم
I've got those midnight bluesاز آن دلتنگی های نیمه شبانه گرفته ام
Every evening after sundownهرروز عصر پس از نشستن خورشید
As the light begins to fadeوقتی که روشنایی آرام آرام محو می شود
I feel so low, but I just don't knowدلم می گیرد، ولی نمی دانم
Why these blues won't go awayچرا این دلتنگی ها از بین نمی روند
Every evening after sundownهرروز عصر پس از نشستن خورشید
As the light begins to fadeوقتی که روشنایی آرام آرام محو می شود
I feel so low, but I just don't knowدلم می گیرد، ولی نمی دانم
Why these blues won't go awayچرا این دلتنگی ها از بین نمی روند
It's the darkest hourتاریک ترین ساعت است
Of the darkest nightاز تاریک ترین شب
It's a million milesهزار کیلومتر راه است
From the morning lightتا روشنایی روز
Can't get no sleepخواب به چشمانم نمی آید
Don't know what to doنمی دانم چکار باید بکنم
I've got those midnight bluesاز آن دلتنگی های نیمه شبانه گرفته ام
I've got those midnight bluesاز آن دلتنگی های نیمه شبانه گرفته ام
I've got those midnight bluesاز آن دلتنگی های نیمه شبانه گرفته ام
I've got those midnight bluesاز آن دلتنگی های نیمه شبانه گرفته ام
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Midnight Blues» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: Gary Moore، بلوز راک، گری مور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.