لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Weit Weg

اثر Rammstein

Deutsch فارسی
Niemand kann das Bild beschreibenکسی نمی تواند تصویر را توصیف کند
Gegen seine Fensterscheibeکه کنار پنجره اش است
Hat er das Gesicht gepresstصورتش را به آن می فشارد
Und hofft, dass sie das Licht anlässtو امیدوار است که دخترک چراغ را خاموش نکند
Ohne Kleid sah er sie nieهرگز او را با رختی بر تن ندیده است
Die Herren seiner Fantasieاربابان تخیلاتش
Er nimmt die Gläser vom Gesichtاو شیشه را از صورتش جدا می کند
Singt zitternd eine Melodieمی لرزد و آهنگی زمزمه می کند
Der Raum wird sich mit Mondlicht füllenاتاق با نور مهتاب پر می شود
Lässt sie fallen, alle Hüllenبگذار پرده ها همگی فرو افتند
Der Anblick ist ihm sehr gewogenمنظره برای او خیلی لذتبخش است
کار در آلمان
Spannt seine Fantasie zum Bogenتخیلات او را کش و قوس می دهد
Der Atem stockt, das Herz schlägt wildنفسش تنگ می شود، قلبش وحشیانه می تپد
Malt seine Farben in ihr Bildاو تصویر دخترک را با رنگ های خودش نقاشی می کند
Steht er da am Fensterrandکنار پنجره می ایستد
Mit einer Sonne in der Handبا خورشیدی در درست
Ganz nahبسیار نزدیک
So weit weg von hierخیلی دور از اینجا
So nahخیلی نزدیک
Weit, weit weg von dirدور، دور از تو
Ganz nahبسیار نزدیک
So weit weg sind wirخیلی دوریم ما
So nahخیلی نزدیک
Weit, weit weg von mirدور، خیلی دور از من
Wieder ist es Mitternachtدوباره نیمه شب شد
Sie stehlen uns das Licht der Sonneآنها نور خورشید را از ما میگیرند
Weil es immer dunkel istزیرا که همیشه تاریک است
Wenn der Mond die Sterne küsstوقتی که ماه ستاره ها را می بوسد
Ganz nahبسیار نزدیک
So nahخیلی نزدیک
Ganz nahبسیار نزدیک
So weit weg von dirخیلی دور از تو
So nahخیلی نزدیک
So weit weg sind wirخیلی دور هستیم ما
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Weit Weg» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: Rammstein، ترجمه ترانه، ترجمه متن آهنگ، رامشتاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.