لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Oh, Stacks, Stacks

اثر Tolstoy

русский فارسی
Ой стоги, стоги, / Oy stogi, stogiآه پشته روی پشته
На лугу широком! / Na lugu shirokomدر چمنزاری بزرگ!
Вас не перечесть, / Vas ne perechest'چشمانت نمی توانند بشمارند
Не окинуть оком! / Ne okinut' okom!تلاش بیهوده است
Ой стоги, стоги, / Oy stogi, stogiاوه، پشته روی پشته
В зеленом болоте, / V zelenom boloteدر مردابی سبز
Стоя на часах, / Stoya na chasakhکه را می پایید،
Что вы стережёте? / Chto vy sterezhoteای توده های سنگین و تلنبار؟
«Добрый человек, / Dobryy chelovekای انسان نیکو،
Были мы цветами,— / Byli my tsvetamiما روزی گلهای شاد بودیم
Покосили нас / Pokosili nasولی ما را شخم زدند
Острыми косами! / Ostrymi kosamiبا داس های تیزشان!
Раскидали нас / Raskidali nasما را از هم گسیختند
Посредине луга, / Posredine lugaدر میانۀ چمنزار
مشاوره کسب و کار و فعالیت اقتصادی در آلمان
Раскидали врозь, / Raskidali vroz'از هم دور کردند
Дале друг от друга! / Dale drug ot drugaبسیار دور!
От лихих гостей / Ot likhikh gosteyما بی دفاع بودیم
Нет нам обороны, / Net nam oboronyمهمانان ناخوانده با چنگ آمدند
На главах у нас / Na glavakh u nasو در تاج خانه مان
Чёрные вороны! / Chornyye voronyکلاغ ها لانه کرده اند
На главах у нас, / Na glavakh u nasبر روی سر ما لانه کرده اند،
Затмевая звёзды, / Zatmevaya zvozdyستارگان به خسوف رفته اند
Галок стая вьёт / Galok staya v'yotو دسته‌ی زاغ ها
Поганые гнёзда! / Poganyye gnozdaاینجا غوغا می کنند
Ой орёл, орёл, / Oy orol, orolآه، ای عقاب، ای عقاب
Наш отец далёкий, / Nash otets dalokiyای پدر ما بر فراز آسمان
Опустися к нам, / Opustisya k namای چشم آتشین، بیا
Грозный, светлоокий! / Groznyy, svetlookiyدشمنان سنگدل ما را بردند
Ой орёл, орёл, / Oy orol, orolآه، ای عقاب، ای عقاب
Внемли нашим стонам, / Vnemli nashim stonamناله هایمان را بشنو
Доле нас срамить / Dole nas sramit'نگذار که کلاغان سیاه
Не давай воронам! / Ne davay voronamما را سیاه تر کنند
Накажи скорей / Nakazhi skoreyانتقام ما را بگیر
Их высокомерье, / Ikh vysokomer'yeاز گستاخی شان
С неба в них ударь, / S neba v nikh udar'از آسمان بتاز بر شان
Чтоб летели перья, / Chtob leteli per'yaتا پرهایشان باز بماند
Чтоб летели врозь, / Chtob leteli vroz'تا پرهایشان بریزد
Чтоб в степи широкой / Chtob v stepi shirokoyهمچون تندر بیا
Ветер их разнёс / Veter ikh raznosتا باد تند جلگه
Далёко, далёко! / Daloko, dalokoآنها را از هم گسیخته سازد
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Oh, Stacks, Stacks» اضافه خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.