اکتبر 1, 2014

کرود CRUD چیست؟

کرود۱ یا کرود سایکل (Crud Cycle) عملیات کلیدی ای هستند که بر روی پایگاه داده ها انجام می گیرند که شامل ایجاد (Create)، خواندن (Read)، بروز […]