کرود۱ یا کرود سایکل (Crud Cycle) عملیات کلیدی ای هستند که بر روی پایگاه داده ها انجام می گیرند که شامل ایجاد (Create)، خواندن (Read)، بروز رسانی یا ویرایش (Update) و حذف (Delete or Drop) می باشند.

نخستین بار، Haim Kilov در سال ۱۹۹۰ این واژه را بکار گرفت، […]

  1. در زبان انگلیسی کراد تلفظ می شود.